احداث بلوار ولايت

احداث بلوار ولايت

عنوان پروژه : احداث بلوار ولايت

محل اجرا : حدفاصل دروازه قرآن تا فرودگاه شهيد صدوقي يزد

هدف از اجرا : كاهش بار ترافيكي ورودي شمالي شهر يزد

مبلغ قرارداد : 22.166.237.089 ريال

پيمانكار : سازمان همياري شهرداريهاي استان يزد

 

شرح عمليات انجام شده :

تاكنون يك ونيم كيلومتر ازيك باند از مسير زير سازي و لايه اساس آن انجام شده و حدود يك كيلومتر از همين باند آسفالت شده است و باند ديگر زير سازي گرديده است در حال حاضر راستگرد هاي بعد از پل بلوار ولايت آماده جدول گذاري و زير سازي مي باشد و خاكبرداري دسترسي به شاهديه از كيلومتر 200+1 در حال انجام مي باشد . همچنين 600 متر از يك باند آماده آسفالت مي باشد.