اجراي جانپاه عابر پياده براي اولين با در ايران

اجراي جانپاه عابر پياده براي اولين با در ايران

جان پناه عابر پياده محلي است مخصوص تردد عابرين پياده از عرض خيابان كه اين طرح براي اولين بار در ايران صورت گرفته است . اجراي آن در خيابان مهدي (عج) ، روبروي دبستان مطهري و همچنين در ميدان ماركار ، ابتداي چهارراه فاطميه نصب گرديده است .